Menu

Външни услуги предоставяни от Предприятие „Водноелектрически централи”

Услуги, от които могат да се възползват външни за предприятие ВЕЦ лица и организации. За конкретни цени се обърнете към лицето за контакт.....

Орган за безразрушителен контрол

Ръководител орган за контрол
инж. Йордан Колев
032924422
D_Kolev@vec.nek.bg.

През 2003 година в Предприятие "Водноелектрически централи" бяха акредитирани две лаборатории: орган за контрол на ел. машини, ел. уредби и защитни средства и орган за контрол по дефектоскопия.

Орган за "Контрол по дефектоскопия от вид С"

Област на контрол - водни турбини, лопатки на водни турбини, НТ, ХТС, пневматични и хидравлични цилиндри и съдове под налягане, основен метал и заварени съединения.

Методи на контрол - рентгенова дефектоскопия, ултразвуков метод, измерване дебелини на стени, магнитно-прахови методи, контрол на твърдост на материала, термовизия и определяне на химическия състав ма металите чрез спектрален анализ. През последните години значително нарасна обема както на поръчки на клонове от системата на НЕК ЕАД, така и на поръчки от външни фирми. Оформиха се постоянни клиенти, които търсят компетентността на персонала от акредитираните ни лаборатории.

Централна лаборатория и Орган за контрол от вида С

Ръководител групи ЦЛ
инж. Анатолий Димитров
032924401
A_Dimitrov@vec.nek.bg.
Зам. ръководител групи ЦЛ
инж. Красимир Недев
032924402
Kr_Nedev@vec.nek.bg.

Централна лаборатория се помещава в отделен корпус на територията на Управлението на Предприятието в град Пловдив. Сградата е нова и съобразена с изискванията за работа. Дейността на лабораторията се състои в извършването на измервания и контрол на съоръженията, издаване на протоколи, съхранение на документация, апаратура.

По функционален признак, специалистите в Централна лаборатория са разпределени в 5 направления:

 • Електрически съоръжения
 • Релейни защити
 • Автоматика
 • КИП и А
 • Електромеханошлосери

Групата занимаваща се с Електрически съоръжения извършва профилактични, текущи и извънредни изпитания на съоръженията в експлоатация - хидрогенератори, електродвигатели, силови трансформатори, измервателни трансформатори, прекъсвачи, разединители, кабели, вентилни отводители, реактори, заземителни и мълниезащитни инсталации. Има изградена изпитателна лаборатория за изпитване на електрозащитни средства.

Група Релейни защити участва в настройка, въвеждане в експлоатация, профилактични изпитания на електромеханични и цифрови релейни защити на генератори, трансформатори, изводи, шини.

Група Автоматика се занимава с възбудителни системи, хидроавтоматика за затворни съоръжения, автоматични системи и апарати, касаещи нормални и аварийни процеси на основните съоръжения.

Група КИП и А участва в измерване на вибрации, шум, температура, дебит, поток, налягане и други.

Групата Електромеханошлосери прави ревизия, профилактика и центровка на прекъсвачи и разединители. Извършва монтажни и демонтажни работи на първичните съоръжения в рамките на Предприятието.

Централна лаборатория е обезпечена с модерни и съвременни измервателни технически средства, с които извършва измерванията.

В Централна лаборатория има обособен Орган за контрол от вида С, акредитиран от Българска служба по акредитация от 30.04.2003 г. Последната преакредитация е с валидност от 30.09.2016г. до 30.09.2020г.

Органът за контрол от вида С извършва вътрешноведомствен контрол, но извършва и услуги на външни фирми по ценоразпис, утвърден от Управителя на Предприятието. За извършеният контрол се издават съответните сертификати и протоколи.

Областта на контрол включва:

№ по ред Област на контрол Вид на контрола Контролиран параметър/ характеристика: Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1 2 3 4 5 6
1Синхронни генератори до 250MW с номинално напрежение до 20kVНови и в експлоатация съоръжения Съпротивление на изолацията - MΩ

БДС 4319
РП 1

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Активно съпротивление на намотките - Ω

БДС EN 60034-4
РП 1

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Контрол на изолацията с повишено постоянно и променливо напрежение - kV

БДС EN 60034-1
БДС 4319
РП 1

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Характеристика на празен ход и късо съединение

БДС 15779
БДС EN 60034-4
РП 1

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Определяне на загубите в стоманата чрез контрол с напрежение, ток и мощност - V, A, W

БДС EN 60034-2-1
РП 1

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

2Електродвигатели за постоянен и променлив ток до 15MW с номинално напрежение до 20kVНови и в експлоатация съоръжения Съпротивление на изолацията - MΩ

БДС 6949
РП 2

НИЕМС-1995 Наредба №16-116,ДВ бр.26/2008г.
Техническа спецификация

Активно съпротивление на намотките - Ω

БДС 6949
РП 2

НИЕМС-1995 Наредба №16-116,ДВ бр.26/2008г.
Техническа спецификация
Контрол на изолацията с повишено постоянно и променливо напрежение

БДС 6949
РП 2

НИЕМС-1995 Наредба №16-116,ДВ бр.26/2008г.
Техническа спецификация
Характеристика на празен ход чрез контрол на напрежение и ток - V, A

БДС 6949
РП 2

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

3Силови трансформатори до и над 1000V. Нови и в експлоатация съоръжения Съпротивление на изолацията - MΩ

БДС 16654
РП 3

НИЕМС-1995 Наредба №16-116,ДВ бр.26/2008г.
Техническа спецификация

Активно съпротивление на намотките

БДС 15320
БДС EN 60076-1
РП 3

НИЕМС-1995 Наредба №16-116,ДВ бр.26/2008г.
Техническа спецификация
Контрол на изолацията с повишено променливо напрежение до 85kV

БДС 16249
РП 3

НИЕМС-1995 Наредба №16-116,ДВ бр.26/2008г.
Техническа спецификация
Коефициент на трансформация

БДС 15320
БДС EN 60076-1
РП 3

НИЕМС-1995 Наредба №16-116,ДВ бр.26/2008г.
Техническа спецификация
Загуби и ток на празен ход - V, A

БДС 15320
БДС EN 60076-1
РП 3

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Група на свързване

БДС 15320
РП 3

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

4 Токови трансформатори до и над 1000V. Нови и в експлоатация съоръжения Съпротивление на изолацията - MΩ

БДС 16654
РП 4

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Коефициент на трансформация

БДС EN 61869-2
РП 4

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Волт-амперна характеристика - V, A

БДС EN 61869-2
РП 4

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Полярност

БДС EN 61869-2
РП 4

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

5 Напреженови трансформатори до и над 1000V. Нови и в експлоатация съоръжения Съпротивление на изолацията - MΩ

БДС 16654
РП 5

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Коефициент на трансформация

НИЕМС-1995
РП 5

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Полярност

НИЕМС-1995
РП 5

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

6Прекъсвачи и разеденители до и над 1000V.Нови и в експлоатация съоръжения Съпротивление на изолацията - MΩ

БДС EN 62271-100
БДС EN 62271-101
БДС EN 62271-102
РП 5

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Преходно съпротивление на подвижните контакти - Ω

БДС EN 62271-100
БДС EN 62271-101
БДС EN 62271-102
РП 6

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Време за включване и изключване - s

БДС EN 62271-100
РП 6

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

7 Релейни защити, електроавтоматика, телемеханика и вторични вериги с напрежение до и над 1000V Нови и в експлоатация съоръжения Cъпротивление на изолацията - МW

БДС 7862
РП 7

Наредба № 9, ДВ бр. 72/2004г.
Справочник по релейна защита
Техническа спецификация
Действие на токови и напреженови защити с времезакъснение на автоматичните прекъсвачи чрез контрол на напрежение, ток и времезакъснение - V, A, s;

БДС 7862
РП 7

Справочник по релейна защита
Техническа спецификация
8 Кабелни електропроводни линии до и над 20кVНови и в експлоатация съоръжения Съпротивление на изолацията - MΩ

РП 8

Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/ 2004г.
Наредба № 16-116(ДВ бр.26 от 2008)
НИЕМС-1995
Техническа спецификация
Активни съпротивления на жилата на кабелните линии - Ω

БДС 2374
БДС 904
РП 8

НИЕМС-1995
Техническа спецификацяия

Контрол на изолацията с повишено постоянно напрежение до 96 kV

БДС 2406
БДС 2581
РП 8

Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/ 2004г.
Наредба № 16-116(ДВ бр.26 от 2008)
НИЕМС-1995
Техническа спецификация
9 Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V Нови и в експлоатация съоръжения Съпротивление на изолацията - MΩ

БДС 1986 т.3 а,б,д,е
РП 9-1

Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004г.
Техническа спецификация
Съпротивление на защитни заземителни уредби - Ω

РП 9-2

Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004г.
Наредба № 16-116, ДВ бр.26/2008г.
Техническа спецификация

Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби - Ω

РП 9-2

Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004г.
Наредба № 16-116, ДВ бр.26/2008г.
Наредба № 4, ДВ бр. 6/2011г. Техническа спецификация

10 Електрически уредби и съоръжения до 1000V Нови и в експлоатация съоръжения Импеданса на контура “фаза - защитен проводник” - Ω

РП 10

Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004г.
Техническа спецификация

11 Електозащитни средства:

Продукти в експлоатация

Наредба № 22, ДВ бр.45/2006г.
РП 11

Наредба № 22, ДВ бр.45/2006г.
Техническа спецификация

11.1

Изолиращи щанги от всички видове;

Изолиращи клетки;

Токоизмервателни клещи;

Изолиращи щанги за преносими заземители;

Диелектрични килимчета и пътечки;

Електрическа якост на изолацията чрез контрол с напрежение, V
11.2 Указатели за напрежение

Електрическа якост на изолацията чрез контрол с напрежение, V

Праг на индикацията на напрежение (праг на напрежение), V

11.3 Диелектрични ръкавици; боти; галоши;

Електричека якост на изолацията чрез контрол с ток на утечка, А;

напрежение, V;

Лаборатория за изпитване експлоатационни характеристики на хидро-генератори и водни помпи

Ръководител лаборатория
инж. Еню Тошев
032904398
E_Toshev@vec.nek.bg.
За оферти - e-mail
M_Dejanova@vec.nek.bg
P_Valkanova@vec.nek.bg

Услуги, които лабораторията може да извършва на външни фирми, притежаващи ВЕЦ и МВЕЦ:

 • Обследване на техническите параметри на хидравлични турбини - КПД на хидравлични турбини, дебит, разход на вода на празен ход.
 • Обследване на преходни процеси във високонапорния и нисконапорен воден участък при пускане, спиране и работа в различни режими на хидроагрегатите.
 • Определяне специфичен разход на вода за производство електроенергия от хидроагрегатите във ВЕЦ или на цяла ВЕЦ
 • Определяне на оптималните режими на работа на хидравлични турбини във ВЕЦ
 • Ремонт и профилактика на всички видове турбинни регулатори във ВЕЦ.
 • Ремонт и профилактика на управляващи системи за задвижване на затворни съоръжения на хидравлична турбина.
 • Проектиране, изработване и въвеждане в експлоатация на цифрови управляващи системи (на база свободно програмируеми контролери) за мониторинг и управление на технологичният процес при работа на хидротехнически съоръжения.
 • Изработване на техническа документация на новопроектираните цифрови управляващи системи.

Изпитванията в лабораторията се провеждат по стандартни методи, съгласно стандарт БДС EN60041:2004 „Експлоатационни приемни изпитвания за определяне хидравличните характеристики на хидравлични турбини, акумулиращи помпи и помпи в турбинен режим“. В лабораторията е въведена система за контрол на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO IEC 17025.

Ремонтно-механичен цех

Началник цех
инж. Иван Тилев
032904339
I_Tilev@vec.nek.bg.
Зам.началник цех
инж. Вишин Терзиев
032904302
V_Terziev@vec.nek.bg.

Ремонтно-механичният цех се намира на територията на Управлението в град Пловдив. Работилницата разполага със съвременно машинно оборудване и модерна инструментална екипировка.

 • Извършва фрезови, стругови и шлифовъчни машинни обработки.
 • Обработва големогабаритни детайли с диаметър до 4000мм.
 • Валове с дължина до 6000мм и тегло до 30000кг.
 • Разполага със съвременен участък за MIG, MAG и VIG заварки.
 • Газокислородно рязане.

Производствената дейност на Ремонтно-механичния цех е свързана с техническата експлоатация на ВЕЦ. Извършва ремонтно-възстановителна дейност и текущо поддържане на енергетичните машини и съоръжения, спомагателни и хидротехнически съоръжения, центровка на хидрогенераторите, ремонт на регулаторите на обороти и хидроавтоматиката на затворните съоръжения във ВЕЦ. Осигурява безаварийната и надеждна работа на машините и съоръженията в звената. От края на 2003г. работи акредитиран орган за "Контрол по дефектоскопия" от тип С, чийто обхват е контрол на водни турбини, напорни тръбопроводи, пневматични и хидравлични цилиндри и съдове под налягане, газови съоръжения и инсталации, основен метал и заварени съединения чрез ултразвукови методи, методи за контрол с проникващи течности, контрол на твърдост и други.

Транспортни услуги до 28 тона, извънгабаритен товар

Ръководител отдел Автотранспорт
инж. Георги Димитров
032904310
G_Dimitrov@vec.nek.bg.

В Предприятие ВЕЦ е обособена група, състояща се от 110 бр. автотранспортни средства, строителна и подемна механизация. С наличната автотранспортна и специализирана техника се осъществяват най-разнообразни задачи, свързани с превози на работен персонал, различни видове товари - насипни, течни, енергетични съоръжения и оборудване за ВЕЦ. Извършват се товаро-разтоварни дейности с автокран, хидравлични манипулатори, монтирани на товарни автомобили и мотокари.

За ремонти и поддръжка на инфраструктурата в предприятието се използва специализирана строителна техника - верижен булдозер, челен товарач, ескаватор, валяк, минифадрома и колесни трактори, оборудвани за извършване на изкопни дейности и др. специализирани задачи.

През 2007г. бе закупено универсално ремарке COMETTO с товароподемност до 28 т. за превози на тежки и извънгабаритни товари и на строителна техника, която не може да се придвижва на собствен ход до обектите на предприятието.

В група "Автотранспорт" се сформира екип от шофьори, който бе обучен и подготвен за извършване на превози на тежки и извънгабаритни товари, което в значителна степен подобри логистичната поддръжка при извършването на ремонти и рехабилитационни мероприятия в предприятието. Такива превози могат да се извършват по заявка и за други предприятия и клонове в система на НЕК ЕАД.

За превози на течни товари се използва специализиран автомобил, с който се извършват превози на отработените масла, които се класифицират като опасен товар.

Поддръжката на наличната автотранспортна техника се осъществява в собствена автосервизна база, оборудвана с най-необходимите съоръжения, приспособления и инструменти. Към автосервизната база има изграден пункт за техническо обслужване, смяна масла и гресиране на техниката. Има изградено и отделение, състоящо се от два работни поста, за измиване и почистване на автотранспортна техника и на енергетични съоръжения.

Цех за пясъкоструене към СРБ

Ръководител отдел
инж. Красимир Димов
032904359
K_Dimov@vec.nek.bg.
Цех за пясъкоструене към СРБ - Пловдив

Предназначение

Базата е предназначена за поддръжка и ремонт на машини, съоръжения и възли, както на водноелектрическите централи, така и на външни поръчки. Това включва текущо поддържане с основни и планови ремонти, възстановяване възли и др.

Това са главно турбинни възли, шибри, клапи и др. които периодично се почистват от наслоения и се защитават с антикорозионни покрития.

Сградата е новопроектирана, по ситуацията й в Генералния план на обекта и е с размери 13,5 х 48 м и площ 594 м2. В съответствие с производствените дейности са обособени работни помещения и инсталационни зони, както следва:

 • Приемно подготвително отделение - 108 м2
 • Камера за пясъкоструйна обработка - 54 м2
 • Камера за обдухване - 54 м2
 • Камера за водоустойчиви покрития - 54 м2
 • Отделение "Комплектация и експедиция" - 160 м2
 • Склад и подготвително за покрития - 28 м2
 • Компресорно - 28 м2
 • Санитарно-битов възел - 28 м2
 • ОВ помещения - 90 м2

В работилницата се възстановяват възли и детайли, които са демонтируеми и са постъпили за ремонт. Това определя и необходимостта от допълнително натоварване на базата с външни поръчки, както от системата на енергетиката, така и извън нея.

Технологични решения, оборудване и персонал

Технологичните операции се определят индивидуално за всеки възел. Тук се разглежда един обобщаващ технологичен маршрут. Очакваните максимални възли са с тегло 8-12 тона и размери 3 х 2 х 1,8 м. или 0 3,0 х 1,5 м. Възлите постъпват с автотранспорт от обектите или с платформен мотокар. Разтоварването е с външни клонове на монорелсовия телферен път и телфер с р = 12,5 т.

Детайлите преминават последователно през:

Приемно-подготвителни операции - сваляне на свързващи елементи: болтове, гайки и други; защита на отвори, резби и други от пясъкоструенето; отстраняване видими карбонатни или други образувания. Извършват се ръчно с инструмент върху работни платформи или върху пода.

Пясъкоструйно почистване - с телфер възелът се транспортира до камера за почистване чрез пясъкоструене. Методът е най-добър от всички механични почистващи операции за сваляне на окиси, окалини, ръжда, котлен камък, стара боя и др. Принципът на работа се съдържа в това, че шлаката (кварцовият пясък) от резервоара на апарата попада в ежекторна глава и се смесва със сгъстен въздух 7-10 атм. С това налягане частиците се изхвърлят през работната дюза върху обработващата повърхност, удрят се в нея и я почистват. Друго важно преимущество е, че повърхността след почистване има отлична адхезия за следващите защитни покрития. Производителността на пясъкоструйните апарати е 8-10 м2/час равна повърхност, или средно 2 и З часа за детайл. Апаратите са комплектувани с резервоар за кварцов пясък с обем 200 л., сопло, тръбна арматура за сгъстен въздух, и др., гъвкав маркуч за пясъкоструене. Почистването е локализирано в Камера с долно засмукване на въздуха и нагнетяване пресен въздух в горната част.

Обдухване: Операцията се налага за предпазване почистената повърхност от окисление - преди защитно покритие. Обдухването се извършва с въздух, който е с температура + 5°С над външната и влажност минимална, за да се предпази повърхността от кондензация на влагата и корозия. Процесът е кратък - 60-90 минути за възел при готовност веднага да се придвижи за следващата операция.

Защитни покрития. Почистената и подсушена повърхност на възлите се защитава със специални антикорозионни покрития, разработени за повърхности, които са предназначени за съответната цел. Те са композиции на епоксидна основа с пълнители от инертни материали и малка летливост. Нанасянето им става по метода на безвъздушното разпръскване, което намалява двойно аерозолните загуби, постига дебелина на слоя с едно нанасяне. Капацитетът му е 30-35 м2/час и за 1 час покрива средно един възел.

Комплектация и експедиция. Възстановените възли се комплектуват с необходимите свързващи части и се експедират като се товарят с помощта на електротелфера върху товарни коли или платформи. За оптималната работа на машините е предвиден компресор въздушен с капацитет 10-12 м3/мин сгъстен въздух.