Menu

Ремонтно-механичен цех

Началник цех
инж. Иван Тилев
032904339
I_Tilev@vec.nek.bg.
Зам.началник цех
инж. Вишин Терзиев
032904302
V_Terziev@vec.nek.bg.

Ремонтно-механичният цех се намира на територията на Управлението в град Пловдив. Работилницата разполага със съвременно машинно оборудване и модерна инструментална екипировка. Извършва фрезови, стругови и шлифовъчни машинни обработки. Обработва големогабаритни детайли с диаметър до 4000мм, валове с дължина до 6000мм и тегло до 30000кг. Разполага със съвременен участък за MIG, MAG и VIG заварки и газокислородно рязане.

Производствената дейност на Ремонтно-механичния цех е свързана с техническата експлоатация на ВЕЦ. Извършва ремонтно-възстановителна дейност и текущо поддържане на енергетичните машини и съоръжения, спомагателни и хидротехнически съоръжения, центровка на хидрогенераторите, ремонт на регулаторите на обороти и хидроавтоматиката на затворните съоръжения във ВЕЦ. Осигурява безаварийната и надеждна работа на машините и съоръженията в звената. От края на 2003г. работи акредитиран орган за "Контрол по дефектоскопия" от тип С, чийто обхват е контрол на водни турбини, напорни тръбопроводи, пневматични и хидравлични цилиндри и съдове под налягане, газови съоръжения и инсталации, основен метал и заварени съединения чрез ултразвукови методи, методи за контрол с проникващи течности, контрол на твърдост и други.

Група за измерване на КПД на хидрогенератори и водни помпи

Ръководител групи ЦЛ
инж. Анатолий Димитров
032924401
A_Dimitrov@vec.nek.bg.
Зам. ръководител групи ЦЛ
инж. Красимир Недев
032924402
Kr_Nedev@vec.nek.bg.

Дейността на Централна лаборатория е свързана с техническата експлоатация на електроцентралите и другите обекти към тях. Извършва профилактика и изпитания на електросъоръженията, релейна защита и автоматика, вибрационен контрол и диагностика на основните схеми и конструктивни изпълнения на техническата автоматизация, микропроцесорните системи за управление и сигнализация и специализирана апаратура в звената на предприятието. Следи за предремонтното и следремонтно състояние на съоръженията.

От месец април 2003г. има акредитиран орган за контрол на синхронни генератори до 250 МW, на токови, напреженови и силови трансформатори, електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V, прекъсвачи, разединители и други.

  Дейности:
 • Синхронни генератори до 250 MW с номинално напрежение до 20kV - съпротивление на изолацията, активно съпротивление на намотките, контрол на изолацията с повишено постоянно и променливо напрежение, характеристика на празен ход и късо съединение, определяне на загубите в стоманата.
 • Електродвигатели за постоянен и променлив ток до 15 МW с номинално напрежение до 20kV - съпротивление на изолация, активно съпротивление на намотките, контрол на изолацията с повишено с повишено постоянно и променливо напрежение, характеристика на празен ход.
 • Силови трансформатори до и над 1000V - съпротивление на изолацията, активно съпротивление на намотките, контрол на изолацията с повишено променливо напрежение до 85kV, коефициент на трансформация, агуби и ток на празен ход, група на свързване.
 • Токови трансформатори до и над 1000V - съпротивление на изолацията, коефициент на трансформация, волт-амперна характеристика, полярност.
 • Напреженови трансформатори до и над 1000V - съпротивление на изолацията, коефициент на трансформация, полярност.
 • Прекъсвачи и разединители до и над 1000V - съпротивление на изолацията, преходно съпротивление на подвижните контакти, време за включване и изключване.
 • Релейни защити, електроавтоматика, телемеханика и вторични вериги до и над 1000V - съпротивление на изолацията, действие на токови и напреженови защити на автоматичните прекъсвачи чрез контрол на напрежение, ток и времезакъснение.
 • Кабелни електропроводни линии до 20kV - съпротивление на изолацията, активни съпротивления на жилата на кабелните линии, контрол на изолацията с повишено постоянно напрежение до 96kV.
 • Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V - съпротивление на изолацията,  съпротивление на защитни заземителни уредби и съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.
 • Електрически уредби и съоръжения до 1000 V - импеданса на контура "фаза-защитен проводник".
 • Електрозащитни средства - изолиращи щанги от всички видове, изолиращи клещи, токоизмервателни клещи, изолиращи щанги за преносими заземители, диелектрични килимчета и пътеки, указатели за напрежение, диелектрични ръкавици, боти, галоши.

Централна лаборатория и Орган за контрол от вида С

Ръководител групи ЦЛ
инж. Анатолий Димитров
032924401
A_Dimitrov@vec.nek.bg.
Зам. ръководител групи ЦЛ
инж. Красимир Недев
032924402
Kr_Nedev@vec.nek.bg.
Ръководител група - РЗ
инж. Илия Белокапов
032924442
Il_Belokapov@vec.nek.bg.
 
Ръководител група - Автоматизация
инж. Георги Черганов
032924443
G_Cherganov@vec.nek.bg.
Ръководител група - Профилактични изпитания
инж. Пламен Станчев
Pl_Stanchev@vec.nek.bg.
Ръководител група - КИП и А
инж. Георги Янев
032924441
G_Ianev@vec.nek.bg.
 
Отговорник група - РЗ, ТА и КИП
инж. Борислав Хаджиангелов
029609171
BHadjiangelov@vec.nek.bg.

Дейността на Централна лаборатория е свързана с техническата експлоатация на електроцентралите и другите обекти към тях. Извършва профилактика и изпитания на електросъоръженията, релейна защита и автоматика, вибрационен контрол и диагностика на основните схеми и конструктивни изпълнения на техническата автоматизация, микропроцесорните системи за управление и сигнализация и специализирана апаратура в звената на предприятието. Следи за предремонтното и следремонтно състояние на съоръженията.

От месец април 2003г. има акредитиран орган за контрол на синхронни генератори до 250 МW, на токови, напреженови и силови трансформатори, електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V, прекъсвачи, разединители и други.

  Дейности:
 • Синхронни генератори до 250 MW с номинално напрежение до 20kV - съпротивление на изолацията, активно съпротивление на намотките, контрол на изолацията с повишено постоянно и променливо напрежение, характеристика на празен ход и късо съединение, определяне на загубите в стоманата.
 • Електродвигатели за постоянен и променлив ток до 15 МW с номинално напрежение до 20kV - съпротивление на изолация, активно съпротивление на намотките, контрол на изолацията с повишено с повишено постоянно и променливо напрежение, характеристика на празен ход.
 • Силови трансформатори до и над 1000V - съпротивление на изолацията, активно съпротивление на намотките, контрол на изолацията с повишено променливо напрежение до 85kV, коефициент на трансформация, агуби и ток на празен ход, група на свързване.
 • Токови трансформатори до и над 1000V - съпротивление на изолацията, коефициент на трансформация, волт-амперна характеристика, полярност.
 • Напреженови трансформатори до и над 1000V - съпротивление на изолацията, коефициент на трансформация, полярност.
 • Прекъсвачи и разединители до и над 1000V - съпротивление на изолацията, преходно съпротивление на подвижните контакти, време за включване и изключване.
 • Релейни защити, електроавтоматика, телемеханика и вторични вериги до и над 1000V - съпротивление на изолацията, действие на токови и напреженови защити на автоматичните прекъсвачи чрез контрол на напрежение, ток и времезакъснение.
 • Кабелни електропроводни линии до 20kV - съпротивление на изолацията, активни съпротивления на жилата на кабелните линии, контрол на изолацията с повишено постоянно напрежение до 96kV.
 • Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V - съпротивление на изолацията, съпротивление на защитни заземителни уредби и съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.
 • Електрически уредби и съоръжения до 1000 V - импеданса на контура "фаза-защитен проводник".
 • Електрозащитни средства - изолиращи щанги от всички видове, изолиращи клещи, токоизмервателни клещи, изолиращи щанги за преносими заземители, диелектрични килимчета и пътеки, указатели за напрежение, диелектрични ръкавици, боти, галоши.

Лаборатория за изпитване експлоатационни характеристики на хидро-генератори и водни помпи

Ръководител лаборатория
инж. Еню Тошев
032904398
E_Toshev@vec.nek.bg.
За оферти - e-mail
M_Dejanova@vec.nek.bg
P_Valkanova@vec.nek.bg

Услуги, които лабораторията може да извършва на външни фирми, притежаващи ВЕЦ и МВЕЦ:

 • Обследване на техническите параметри на хидравлични турбини - КПД на хидравлични турбини, дебит, разход на вода на празен ход.
 • Обследване на преходни процеси във високонапорния и нисконапорен воден участък при пускане, спиране и работа в различни режими на хидроагрегатите.
 • Определяне специфичен разход на вода за производство електроенергия от хидроагрегатите във ВЕЦ или на цяла ВЕЦ
 • Определяне на оптималните режими на работа на хидравлични турбини във ВЕЦ
 • Ремонт и профилактика на всички видове турбинни регулатори във ВЕЦ.
 • Ремонт и профилактика на управляващи системи за задвижване на затворни съоръжения на хидравлична турбина.
 • Проектиране, изработване и въвеждане в експлоатация на цифрови управляващи системи (на база свободно програмируеми контролери) за мониторинг и управление на технологичният процес при работа на хидротехнически съоръжения.
 • Изработване на техническа документация на новопроектираните цифрови управляващи системи.

Изпитванията в лабораторията се провеждат по стандартни методи, съгласно стандарт БДС EN60041:2004 „Експлоатационни приемни изпитвания за определяне хидравличните характеристики на хидравлични турбини, акумулиращи помпи и помпи в турбинен режим“. В лабораторията е въведена система за контрол на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO IEC 17025.

Отдел Маслено стопанство, екология и управление на отпадъци

Ръководител отдел
Габриела Борисова
029609178
GBorisova@vec.nek.bg.
Маслено стопанство, екология и управление на отпадъците

Отделът ръководи, организира и контролира изпълнението на всички задачи, свързани с дейността на масленото стопанство и химическата лаборатория на Предприятието, както и дейностите по опазване на околната среда.

Основните задачи са свързани с:

 • Доставка, съхранение и разпределение на енергетични масла, необходими за нормалната техническа експлоатация на работните съоръжения във водноелектрическите централи на Предприятието;
 • Извършване на физико-химичен и газов анализ на маслата в Химическата лаборатория по стандартизирани методи за изследване на показателите;
 • Преработка на използваните енергетични масла с налична маслоочистваща техника за възстановяване на показателите;
 • Управление на водите, отпадъците и емисиите в съответствие с приложимите законови и нормативни изисквания;
 • Поддържане на сертифицираната по БДС EN ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда;
 • Иницииране планирането на мероприятия за подобрение по отношение на околната среда и контролиране на тяхното изпълнение.

Орган за безразрушителен контрол

Ръководител орган за контрол
инж. Йордан Колев
032924422
D_Kolev@vec.nek.bg.

През 2003 година в Предприятие "Водноелектрически централи" бяха акредитирани две лаборатории: орган за контрол на ел. машини, ел. уредби и защитни средства и орган за контрол по дефектоскопия.

Орган за "Контрол по дефектоскопия от вид С"

Област на контрол - водни турбини, лопатки на водни турбини, НТ, ХТС, пневматични и хидравлични цилиндри и съдове под налягане, основен метал и заварени съединения.

Методи на контрол - рентгенова дефектоскопия, ултразвуков метод, измерване дебелини на стени, магнитно-прахови методи, контрол на твърдост на материала, термовизия и определяне на химическия състав ма металите чрез спектрален анализ. През последните години значително нарасна обема както на поръчки на клонове от системата на НЕК ЕАД, така и на поръчки от външни фирми. Оформиха се постоянни клиенти, които търсят компетентността на персонала от акредитираните ни лаборатории.

Отдел Автотранспорт

Ръководител отдел Автотранспорт
инж. Георги Димитров
032904310
G_Dimitrov@vec.nek.bg.

В Предприятие ВЕЦ е обособена група, състояща се от 110 бр. автотранспортни средства, строителна и подемна механизация. С наличната автотранспортна и специализирана техника се осъществяват най-разнообразни задачи, свързани с превози на работен персонал, различни видове товари - насипни, течни, енергетични съоръжения и оборудване за ВЕЦ. Извършват се товаро-разтоварни дейности с автокран, хидравлични манипулатори, монтирани на товарни автомобили и мотокари.

За ремонти и поддръжка на инфраструктурата в предприятието се използва специализирана строителна техника - верижен булдозер, челен товарач, ескаватор, валяк, минифадрома и колесни трактори, оборудвани за извършване на изкопни дейности и др. специализирани задачи.

През 2007г. бе закупено универсално ремарке COMETTO с товароподемност до 28 т. за превози на тежки и извънгабаритни товари и на строителна техника, която не може да се придвижва на собствен ход до обектите на предприятието.

В група "Автотранспорт" се сформира екип от шофьори, който бе обучен и подготвен за извършване на превози на тежки и извънгабаритни товари, което в значителна степен подобри логистичната поддръжка при извършването на ремонти и рехабилитационни мероприятия в предприятието. Такива превози могат да се извършват по заявка и за други предприятия и клонове в система на НЕК ЕАД.

За превози на течни товари се използва специализиран автомобил, с който се извършват превози на отработените масла, които се класифицират като опасен товар.

Поддръжката на наличната автотранспортна техника се осъществява в собствена автосервизна база, оборудвана с най-необходимите съоръжения, приспособления и инструменти. Към автосервизната база има изграден пункт за техническо обслужване, смяна масла и гресиране на техниката. Има изградено и отделение, състоящо се от два работни поста, за измиване и почистване на автотранспортна техника и на енергетични съоръжения.