Menu

Ремонтно-механичен цех

Началник цех
инж. Иван Тилев
032904339
I_Tilev@vec.nek.bg.
Зам.началник цех
инж. Вишин Терзиев
032904302
V_Terziev@vec.nek.bg.

Ремонтно-механичният цех се намира на територията на Управлението в град Пловдив. Работилницата разполага със съвременно машинно оборудване и модерна инструментална екипировка. Извършва фрезови, стругови и шлифовъчни машинни обработки. Обработва големогабаритни детайли с диаметър до 4000мм, валове с дължина до 6000мм и тегло до 30000кг. Разполага със съвременен участък за MIG, MAG и VIG заварки и газокислородно рязане.

Производствената дейност на Ремонтно-механичния цех е свързана с техническата експлоатация на ВЕЦ. Извършва ремонтно-възстановителна дейност и текущо поддържане на енергетичните машини и съоръжения, спомагателни и хидротехнически съоръжения, центровка на хидрогенераторите, ремонт на регулаторите на обороти и хидроавтоматиката на затворните съоръжения във ВЕЦ. Осигурява безаварийната и надеждна работа на машините и съоръженията в звената. От края на 2003г. работи акредитиран орган за "Контрол по дефектоскопия" от тип С, чийто обхват е контрол на водни турбини, напорни тръбопроводи, пневматични и хидравлични цилиндри и съдове под налягане, газови съоръжения и инсталации, основен метал и заварени съединения чрез ултразвукови методи, методи за контрол с проникващи течности, контрол на твърдост и други.

Група за измерване на КПД на хидрогенератори и водни помпи

Ръководител групи ЦЛ
инж. Анатолий Димитров
032924401
A_Dimitrov@vec.nek.bg.
Зам. ръководител групи ЦЛ
инж. Красимир Недев
032924402
Kr_Nedev@vec.nek.bg.

Дейността на Централна лаборатория е свързана с техническата експлоатация на електроцентралите и другите обекти към тях. Извършва профилактика и изпитания на електросъоръженията, релейна защита и автоматика, вибрационен контрол и диагностика на основните схеми и конструктивни изпълнения на техническата автоматизация, микропроцесорните системи за управление и сигнализация и специализирана апаратура в звената на предприятието. Следи за предремонтното и следремонтно състояние на съоръженията.

От месец април 2003г. има акредитиран орган за контрол на синхронни генератори до 250 МW, на токови, напреженови и силови трансформатори, електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V, прекъсвачи, разединители и други.

  Дейности:
 • Синхронни генератори до 250 MW с номинално напрежение до 20kV - съпротивление на изолацията, активно съпротивление на намотките, контрол на изолацията с повишено постоянно и променливо напрежение, характеристика на празен ход и късо съединение, определяне на загубите в стоманата.
 • Електродвигатели за постоянен и променлив ток до 15 МW с номинално напрежение до 20kV - съпротивление на изолация, активно съпротивление на намотките, контрол на изолацията с повишено с повишено постоянно и променливо напрежение, характеристика на празен ход.
 • Силови трансформатори до и над 1000V - съпротивление на изолацията, активно съпротивление на намотките, контрол на изолацията с повишено променливо напрежение до 85kV, коефициент на трансформация, агуби и ток на празен ход, група на свързване.
 • Токови трансформатори до и над 1000V - съпротивление на изолацията, коефициент на трансформация, волт-амперна характеристика, полярност.
 • Напреженови трансформатори до и над 1000V - съпротивление на изолацията, коефициент на трансформация, полярност.
 • Прекъсвачи и разединители до и над 1000V - съпротивление на изолацията, преходно съпротивление на подвижните контакти, време за включване и изключване.
 • Релейни защити, електроавтоматика, телемеханика и вторични вериги до и над 1000V - съпротивление на изолацията, действие на токови и напреженови защити на автоматичните прекъсвачи чрез контрол на напрежение, ток и времезакъснение.
 • Кабелни електропроводни линии до 20kV - съпротивление на изолацията, активни съпротивления на жилата на кабелните линии, контрол на изолацията с повишено постоянно напрежение до 96kV.
 • Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V - съпротивление на изолацията,  съпротивление на защитни заземителни уредби и съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.
 • Електрически уредби и съоръжения до 1000 V - импеданса на контура "фаза-защитен проводник".
 • Електрозащитни средства - изолиращи щанги от всички видове, изолиращи клещи, токоизмервателни клещи, изолиращи щанги за преносими заземители, диелектрични килимчета и пътеки, указатели за напрежение, диелектрични ръкавици, боти, галоши.

Централна лаборатория и Орган за контрол от вида С

Ръководител групи ЦЛ
инж. Анатолий Димитров
032924401
A_Dimitrov@vec.nek.bg.
Зам. ръководител групи ЦЛ
инж. Красимир Недев
032924402
Kr_Nedev@vec.nek.bg.
Ръководител група - РЗ
инж. Илия Белокапов
032924442
Il_Belokapov@vec.nek.bg.
 
Ръководител група - Автоматизация
инж. Георги Черганов
032924443
G_Cherganov@vec.nek.bg.
Ръководител група - Профилактични изпитания
инж. Пламен Станчев
032924424
Pl_Stanchev@vec.nek.bg.
Ръководител група - КИП и А
инж. Георги Янев
032924441
G_Ianev@vec.nek.bg.
 
Отговорник група - РЗ, ТА и КИП
инж. Борислав Хаджиангелов
029609171
BHadjiangelov@vec.nek.bg.

Централна лаборатория се помещава в отделен корпус на територията на Управлението на Предприятието в град Пловдив. Сградата е нова и съобразена с изискванията за работа. Дейността на лабораторията се състои в извършването на измервания и контрол на съоръженията, издаване на протоколи, съхранение на документация, апаратура.

По функционален признак, специалистите в Централна лаборатория са разпределени в 5 направления:

 • Електрически съоръжения
 • Релейни защити
 • Автоматика
 • КИП и А
 • Електромеханошлосери

Групата занимаваща се с Електрически съоръжения извършва профилактични, текущи и извънредни изпитания на съоръженията в експлоатация - хидрогенератори, електродвигатели, силови трансформатори, измервателни трансформатори, прекъсвачи, разединители, кабели, вентилни отводители, реактори, заземителни и мълниезащитни инсталации. Има изградена изпитателна лаборатория за изпитване на електрозащитни средства.

Група Релейни защити участва в настройка, въвеждане в експлоатация, профилактични изпитания на електромеханични и цифрови релейни защити на генератори, трансформатори, изводи, шини.

Група Автоматика се занимава с възбудителни системи, хидроавтоматика за затворни съоръжения, автоматични системи и апарати, касаещи нормални и аварийни процеси на основните съоръжения.

Група КИП и А участва в измерване на вибрации, шум, температура, дебит, поток, налягане и други.

Групата Електромеханошлосери прави ревизия, профилактика и центровка на прекъсвачи и разединители. Извършва монтажни и демонтажни работи на първичните съоръжения в рамките на Предприятието.

Централна лаборатория е обезпечена с модерни и съвременни измервателни технически средства, с които извършва измерванията.

В Централна лаборатория има обособен Орган за контрол от вида С, акредитиран от Българска служба по акредитация от 30.04.2003 г. Последната преакредитация е с валидност от 30.09.2016г. до 30.09.2020г.

Органът за контрол от вида С извършва вътрешноведомствен контрол, но извършва и услуги на външни фирми по ценоразпис, утвърден от Управителя на Предприятието. За извършеният контрол се издават съответните сертификати и протоколи.

Областта на контрол включва:

№ по ред Област на контрол Вид на контрола Контролиран параметър/ характеристика: Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1 2 3 4 5 6
1Синхронни генератори до 250MW с номинално напрежение до 20kVНови и в експлоатация съоръжения Съпротивление на изолацията - MΩ

БДС 4319
РП 1

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Активно съпротивление на намотките - Ω

БДС EN 60034-4
РП 1

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Контрол на изолацията с повишено постоянно и променливо напрежение - kV

БДС EN 60034-1
БДС 4319
РП 1

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Характеристика на празен ход и късо съединение

БДС 15779
БДС EN 60034-4
РП 1

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Определяне на загубите в стоманата чрез контрол с напрежение, ток и мощност - V, A, W

БДС EN 60034-2-1
РП 1

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

2Електродвигатели за постоянен и променлив ток до 15MW с номинално напрежение до 20kVНови и в експлоатация съоръжения Съпротивление на изолацията - MΩ

БДС 6949
РП 2

НИЕМС-1995 Наредба №16-116,ДВ бр.26/2008г.
Техническа спецификация

Активно съпротивление на намотките - Ω

БДС 6949
РП 2

НИЕМС-1995 Наредба №16-116,ДВ бр.26/2008г.
Техническа спецификация
Контрол на изолацията с повишено постоянно и променливо напрежение

БДС 6949
РП 2

НИЕМС-1995 Наредба №16-116,ДВ бр.26/2008г.
Техническа спецификация
Характеристика на празен ход чрез контрол на напрежение и ток - V, A

БДС 6949
РП 2

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

3Силови трансформатори до и над 1000V. Нови и в експлоатация съоръжения Съпротивление на изолацията - MΩ

БДС 16654
РП 3

НИЕМС-1995 Наредба №16-116,ДВ бр.26/2008г.
Техническа спецификация

Активно съпротивление на намотките

БДС 15320
БДС EN 60076-1
РП 3

НИЕМС-1995 Наредба №16-116,ДВ бр.26/2008г.
Техническа спецификация
Контрол на изолацията с повишено променливо напрежение до 85kV

БДС 16249
РП 3

НИЕМС-1995 Наредба №16-116,ДВ бр.26/2008г.
Техническа спецификация
Коефициент на трансформация

БДС 15320
БДС EN 60076-1
РП 3

НИЕМС-1995 Наредба №16-116,ДВ бр.26/2008г.
Техническа спецификация
Загуби и ток на празен ход - V, A

БДС 15320
БДС EN 60076-1
РП 3

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Група на свързване

БДС 15320
РП 3

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

4 Токови трансформатори до и над 1000V. Нови и в експлоатация съоръжения Съпротивление на изолацията - MΩ

БДС 16654
РП 4

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Коефициент на трансформация

БДС EN 61869-2
РП 4

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Волт-амперна характеристика - V, A

БДС EN 61869-2
РП 4

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Полярност

БДС EN 61869-2
РП 4

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

5 Напреженови трансформатори до и над 1000V. Нови и в експлоатация съоръжения Съпротивление на изолацията - MΩ

БДС 16654
РП 5

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Коефициент на трансформация

НИЕМС-1995
РП 5

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Полярност

НИЕМС-1995
РП 5

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

6Прекъсвачи и разеденители до и над 1000V.Нови и в експлоатация съоръжения Съпротивление на изолацията - MΩ

БДС EN 62271-100
БДС EN 62271-101
БДС EN 62271-102
РП 5

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Преходно съпротивление на подвижните контакти - Ω

БДС EN 62271-100
БДС EN 62271-101
БДС EN 62271-102
РП 6

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

Време за включване и изключване - s

БДС EN 62271-100
РП 6

НИЕМС-1995
Техническа спецификация

7 Релейни защити, електроавтоматика, телемеханика и вторични вериги с напрежение до и над 1000V Нови и в експлоатация съоръжения Cъпротивление на изолацията - МW

БДС 7862
РП 7

Наредба № 9, ДВ бр. 72/2004г.
Справочник по релейна защита
Техническа спецификация
Действие на токови и напреженови защити с времезакъснение на автоматичните прекъсвачи чрез контрол на напрежение, ток и времезакъснение - V, A, s;

БДС 7862
РП 7

Справочник по релейна защита
Техническа спецификация
8 Кабелни електропроводни линии до и над 20кVНови и в експлоатация съоръжения Съпротивление на изолацията - MΩ

РП 8

Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/ 2004г.
Наредба № 16-116(ДВ бр.26 от 2008)
НИЕМС-1995
Техническа спецификация
Активни съпротивления на жилата на кабелните линии - Ω

БДС 2374
БДС 904
РП 8

НИЕМС-1995
Техническа спецификацяия

Контрол на изолацията с повишено постоянно напрежение до 96 kV

БДС 2406
БДС 2581
РП 8

Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/ 2004г.
Наредба № 16-116(ДВ бр.26 от 2008)
НИЕМС-1995
Техническа спецификация
9 Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V Нови и в експлоатация съоръжения Съпротивление на изолацията - MΩ

БДС 1986 т.3 а,б,д,е
РП 9-1

Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004г.
Техническа спецификация
Съпротивление на защитни заземителни уредби - Ω

РП 9-2

Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004г.
Наредба № 16-116, ДВ бр.26/2008г.
Техническа спецификация

Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби - Ω

РП 9-2

Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004г.
Наредба № 16-116, ДВ бр.26/2008г.
Наредба № 4, ДВ бр. 6/2011г. Техническа спецификация

10 Електрически уредби и съоръжения до 1000V Нови и в експлоатация съоръжения Импеданса на контура “фаза - защитен проводник” - Ω

РП 10

Наредба № 3, ДВ бр.90 и 91/2004г.
Техническа спецификация

11 Електозащитни средства:

Продукти в експлоатация

Наредба № 22, ДВ бр.45/2006г.
РП 11

Наредба № 22, ДВ бр.45/2006г.
Техническа спецификация

11.1

Изолиращи щанги от всички видове;

Изолиращи клетки;

Токоизмервателни клещи;

Изолиращи щанги за преносими заземители;

Диелектрични килимчета и пътечки;

Електрическа якост на изолацията чрез контрол с напрежение, V
11.2 Указатели за напрежение

Електрическа якост на изолацията чрез контрол с напрежение, V

Праг на индикацията на напрежение (праг на напрежение), V

11.3 Диелектрични ръкавици; боти; галоши;

Електричека якост на изолацията чрез контрол с ток на утечка, А;

напрежение, V;

Лаборатория за изпитване експлоатационни характеристики на хидро-генератори и водни помпи

Ръководител лаборатория
инж. Еню Тошев
032904398
E_Toshev@vec.nek.bg.
За оферти - e-mail
M_Dejanova@vec.nek.bg
P_Valkanova@vec.nek.bg

Услуги, които лабораторията може да извършва на външни фирми, притежаващи ВЕЦ и МВЕЦ:

 • Обследване на техническите параметри на хидравлични турбини - КПД на хидравлични турбини, дебит, разход на вода на празен ход.
 • Обследване на преходни процеси във високонапорния и нисконапорен воден участък при пускане, спиране и работа в различни режими на хидроагрегатите.
 • Определяне специфичен разход на вода за производство електроенергия от хидроагрегатите във ВЕЦ или на цяла ВЕЦ
 • Определяне на оптималните режими на работа на хидравлични турбини във ВЕЦ
 • Ремонт и профилактика на всички видове турбинни регулатори във ВЕЦ.
 • Ремонт и профилактика на управляващи системи за задвижване на затворни съоръжения на хидравлична турбина.
 • Проектиране, изработване и въвеждане в експлоатация на цифрови управляващи системи (на база свободно програмируеми контролери) за мониторинг и управление на технологичният процес при работа на хидротехнически съоръжения.
 • Изработване на техническа документация на новопроектираните цифрови управляващи системи.

Изпитванията в лабораторията се провеждат по стандартни методи, съгласно стандарт БДС EN60041:2004 „Експлоатационни приемни изпитвания за определяне хидравличните характеристики на хидравлични турбини, акумулиращи помпи и помпи в турбинен режим“. В лабораторията е въведена система за контрол на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO IEC 17025.

Отдел Маслено стопанство, екология и управление на отпадъци

Ръководител отдел
Габриела Борисова
029609178
GBorisova@vec.nek.bg.
Маслено стопанство, екология и управление на отпадъците

Отделът ръководи, организира и контролира изпълнението на всички задачи, свързани с дейността на масленото стопанство и химическата лаборатория на Предприятието, както и дейностите по опазване на околната среда.

Основните задачи са свързани с:

 • Доставка, съхранение и разпределение на енергетични масла, необходими за нормалната техническа експлоатация на работните съоръжения във водноелектрическите централи на Предприятието;
 • Извършване на физико-химичен и газов анализ на маслата в Химическата лаборатория по стандартизирани методи за изследване на показателите;
 • Преработка на използваните енергетични масла с налична маслоочистваща техника за възстановяване на показателите;
 • Управление на водите, отпадъците и емисиите в съответствие с приложимите законови и нормативни изисквания;
 • Поддържане на сертифицираната по БДС EN ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда;
 • Иницииране планирането на мероприятия за подобрение по отношение на околната среда и контролиране на тяхното изпълнение.

Орган за безразрушителен контрол

Ръководител орган за контрол
инж. Йордан Колев
032924422
D_Kolev@vec.nek.bg.

През 2003 година в Предприятие "Водноелектрически централи" бяха акредитирани две лаборатории: орган за контрол на ел. машини, ел. уредби и защитни средства и орган за контрол по дефектоскопия.

Орган за "Контрол по дефектоскопия от вид С"

Област на контрол - водни турбини, лопатки на водни турбини, НТ, ХТС, пневматични и хидравлични цилиндри и съдове под налягане, основен метал и заварени съединения.

Методи на контрол - рентгенова дефектоскопия, ултразвуков метод, измерване дебелини на стени, магнитно-прахови методи, контрол на твърдост на материала, термовизия и определяне на химическия състав ма металите чрез спектрален анализ. През последните години значително нарасна обема както на поръчки на клонове от системата на НЕК ЕАД, така и на поръчки от външни фирми. Оформиха се постоянни клиенти, които търсят компетентността на персонала от акредитираните ни лаборатории.

Отдел Автотранспорт

Ръководител отдел Автотранспорт
инж. Георги Димитров
032904310
G_Dimitrov@vec.nek.bg.

В Предприятие ВЕЦ е обособена група, състояща се от 110 бр. автотранспортни средства, строителна и подемна механизация. С наличната автотранспортна и специализирана техника се осъществяват най-разнообразни задачи, свързани с превози на работен персонал, различни видове товари - насипни, течни, енергетични съоръжения и оборудване за ВЕЦ. Извършват се товаро-разтоварни дейности с автокран, хидравлични манипулатори, монтирани на товарни автомобили и мотокари.

За ремонти и поддръжка на инфраструктурата в предприятието се използва специализирана строителна техника - верижен булдозер, челен товарач, ескаватор, валяк, минифадрома и колесни трактори, оборудвани за извършване на изкопни дейности и др. специализирани задачи.

През 2007г. бе закупено универсално ремарке COMETTO с товароподемност до 28 т. за превози на тежки и извънгабаритни товари и на строителна техника, която не може да се придвижва на собствен ход до обектите на предприятието.

В група "Автотранспорт" се сформира екип от шофьори, който бе обучен и подготвен за извършване на превози на тежки и извънгабаритни товари, което в значителна степен подобри логистичната поддръжка при извършването на ремонти и рехабилитационни мероприятия в предприятието. Такива превози могат да се извършват по заявка и за други предприятия и клонове в система на НЕК ЕАД.

За превози на течни товари се използва специализиран автомобил, с който се извършват превози на отработените масла, които се класифицират като опасен товар.

Поддръжката на наличната автотранспортна техника се осъществява в собствена автосервизна база, оборудвана с най-необходимите съоръжения, приспособления и инструменти. Към автосервизната база има изграден пункт за техническо обслужване, смяна масла и гресиране на техниката. Има изградено и отделение, състоящо се от два работни поста, за измиване и почистване на автотранспортна техника и на енергетични съоръжения.