Тип на централата - деривационна
Пад на водата, м - 272
Максимално водно количество, м3/сек- 30
Брой турбини - 3
Инсталирана мощност, МВт - 66
Средногодишно производство, ГВтч - 147

Каскада "Баташки водносилов път" е един от най-сложните хидрокомплекси, построени със замисъл да се оползотвори богатият валежен отток на Западните Родопи. Състои се от три стъпала с основните водохранилища - язовир "Голям беглик" и "Батак", и трите деривационни ВЕЦ - "Батак", "Пещера" и "Алеко"

В периода от 2001г. до 2003г. във ВЕЦ „Алеко” се проведе рехабилитация, обхващаща следното основно оборудване: