Тип на централата - подземна
Пад на водата, м - 421
Максимално водно количество, м3/сек - 13,6
Брой турбини - 4
Инсталирана мощност, МВт - 46,8
Средногодишно производство, ГВтч - 112

Каскада "Баташки водносилов път" е един от най-сложните хидрокомплекси, построени със замисъл да се оползотвори богатият валежен отток на Западните Родопи.
Състои се от три стъпала с основните водохранилища - язовир "Голям беглик" и "Батак", и трите деривационни ВЕЦ - "Батак","Пещера" и "Алеко".

В периода от 2000г. до 2001г. във ВЕЦ „Батак” се проведе рехабилитация, обхващаща следното основно оборудване:

В периода от 2005г. до 2007г. се проведоха пълни рехабилитации и на следните помпени станции: