Тип на централата - подземна деривационна
Брой турбини - 4
Тип на турбините - Францис, вертикални, обратими (в помпен режим)
Инсталирана мощност в генераторен режим, МВт - 864
Инсталирана мощност в помпен режим, МВт - 772
Средногодишно производство, ГВтч - 422
Скорост на въртене, об/мин - 600
Пад на водата, м - 690
Брой на хидрогрупите, работещи в помпен режим - 4
Първичен енергиен източник - Язовир "Белмекен"
Местопложение - Област Пазарджик, община Белово, с.Сестримо
ПАВЕЦ "Чаира" е най-голямата подземна централа на Балканския полуостров, разположена в Рила планина, под язовир "Белмекен".
Тя е втория етап от изграждането на хидро-комплекса е Каскада "Белмекен-Сестримо" и ПАВЕЦ "Чаира". Идеята за изграждане на помпено-акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) възниква от благоприятната възможност за използване на изградения вече високо в планината язовир "Белмекен" и подходящите топографски условия в този район.

В централата са монтирани 4 обратими агрегата "Тошиба" с номинални мощности от 216 MW - в турбинен режим и 186,2 MW - в помпен режим. От април 1995г са в експлоатация I-ви и II-ри агрегати, а от август 1999г. - III-ти и IV-ти агрегати, с което се достига пълната мощност на ПАВЕЦ "Чаира".

ПАВЕЦ "Чаира" дава допълнителна възможност за оптимизиране на режима на работа на базовите производствени мощности в АЕЦ и ТЕЦ и подобрява важни технически качества на българската електроенергийна система, каквито са:

Гарантирането на сигурно, безопасно и икономично електроснабдяване, при пределно допустими граници на изменение на напрежението и честотата е ръководен принцип за експлоатация на електроенергийната система. Това прави ролята и работните функции на ПАВЕЦ "Чаира" особено значим. Централата е в експлоатация от 1994 година.

За повишаване на енергийната ефективност на комплекса е предвидено да се изгради ХВ "Яденица", състоящ се от язовир "Яденица" и реверсивен напорен тунел с дължина 6730m и с диаметър 7,00 m, свързващ язовир "Яденица" с долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира". Това ще даде възможност за увеличаване времето на непрекъсната работа на ПАВЕЦ "Чаира" в генераторен режим на пълна мощност от 8,5 на 22 часа.