Тип на централата - деривационна
Пад на водата, м - 133,47
Максимално водно количество, м3/сек - 70
Брой турбини - 2
Инсталирана мощност, МВт - 86,4 (2х43,2)
Средногодишно производство, ГВтч - 187,3

"Малка ВЕЦ"
Тип на централата - подязовирна
Максимално водно количество, м3/сек - 1,4
Брой турбини - 1, хоризонтална "Францис"
Инсталирана мощност, МВт - 1,25
Средногодишно производство, ГВтч - 10

Каскада "Доспат-Въча" е разположена в Западните Родопи и има сложна хидравлична схема. В нейният водосбор, освен р. Въча, са включени и притоци на реките Места и Доспатска. Състои се от пет хидровъзела "Доспат-Тешел", "Тешел-Девин", "Цанков камък", "Въча" и "Кричим" с обща водосборна площ 1777 км2.

ВЕЦ "Цанков камък" е третото стъпало от каскадата "Доспат-Въча". Построена е в поречието на река Въча и преработва водата от ВЕЦ "Девин" и речния отток на реките Девинска, Широколъшка и Гашня. Водите се събират в язовир "Цанков камък" с обем 111 мил. м3. Напорният тръбопровод, свързващ язовира с централата е с дължина 593 м и диаметър 4,4 м.

ВЕЦ "Цанков камък" е сложен хидротехнически комплекс, състоящ се от подобекти ВЕЦ "Цанков камък",с инсталирана мощност 86,4 MW, получавана от два броя вертикални турбини тип "Францис", като всяка турбина работи в отделна долна вада, Водовземане, "Малка ВЕЦ " и обслужващи ги пътища.

Изграждането на централата е започнато през месец февруари 2005г. по проект на PÖYRY ENERGY GmbH с главен изпълнител на обекта от консорциум на Австрийски фирми - по строителната част фирма ALPINE BAU GmbH и по машинно-електрическата фирма ANDRITZ Hydro GmbH. Официалното завършване на строителството на обекта е 2012 година, а въведен в редовна експлоатация на 05.02.2013г.

Хидровъзел "Цанков камък" е с пълна автоматизация на всички технологични процеси на електропроизводството, основана на промишлени контролери от серията АК-1703;