Тип на централата - деривационна
Пад на водата, м - 156
Дебит, м3/с - 35,8
Максимално водно количество, м3/сек - 72,8
Брой турбини - 2
Инсталирана мощност(преди рехабилитацията), МВт - 80
Инсталирана мощност(след рехабилитацията), МВт - 88
Средногодишно производство, ГВтч - 145

Каскада "Доспат-Въча" е разположена в Западните Родопи и има сложна хидравлична схема. В нейния водосбор, освен р. Въча, са включени и притоци на реките Места и Доспатска. Състои се от три хидровъзела "Доспат-Тешел", "Въча", и "Кричим" с обща водосборна площ 1777 км2.

ВЕЦ "Девин" е второто стъпало от каскадата "Доспат-Въча". Построена е в поречието на река Въча и преработва водата от ВЕЦ "Тешел" и речния отток на реките Триградска и Буйновска. Водите се събират в дневен изравнител "Тешел" с обем 1 300 000 м3. Напорният тръбопровод, свързващ изравнителя с централата е с дължина 8914 м и диаметър 5,1 м.

Изграждането на централата е започнато през месец Август 1968г. по проект на НИППИЕс "Енергопроект" с главен изпълнител на обекта ДСО "Хидрострой". Официалното завършване на строителството на обекта и откриването му е на 23.08.1984г.

Рехабилитация на централата:

Извършва се през периода 2001-2003г. Обемът на рехабилитационните работи обхваща:

Ефект от рехабилитацията