Тип на централата - подязовирна в язовирната стена
Пад на водата, м - 43
Максимално водно количество, м3/сек - 279
Брой турбини - 3
Инсталирана мощност, МВт- 120
Средногодишно производство, ГВтч - 217

Каскада "Арда" е система от големи язовири, изградена в едно поречие с обща водосборна площ 5128км2, включваща три големи хидровъзела.
Хидровъзел Ивайловград е последното стъпало от каскадата, изграден на 13 км от гр.Ивайловград в периода 1959-1964г.

Проектирането на ВЕЦ "Ивайловград" се осъществява от "Хидрострой", а "Енергомонтаж" монтира машините и съоръжения.
Схемата му е решена по особено оригинален начин. Централата е разположена в тялото на стената, под преливните съоръжения. Височината на стената е 71м, а дължината 250м.

Обемът на водохранилището е 158 млн.м3, от които 109 млн.м3 работни.

Язовирът, с дължина над 30 км, е най-дългият язовир в България.

В централата са монтирани три машини с обща мощност 120 МВт за водно количество 279,0м3/с.

Средно за година ВЕЦ "Ивайловград" произвежда 217 млн.кВтч електроенергия, която се изнася чрез три електропровода 110 кВ.

Оригиналното решение на язовирната стена е дело на проектантският колектив: Спиридон Илиев, Добри Михайлов, Николай Коцев, Миньо Пиянков и Димитър Панайотов.

В периода от 2007г. до 2010г. във ВЕЦ „Ивайловград” се проведе рехабилитация, обхващаща следното основно оборудване:
1. Електрическа част:

2. Турбинна част:3. Архитектурно-строителна част: