Тип на централата - подязовирна
Пад на водата, м - 93
Максимално водно количество, м3/сек - 162
Брой турбини - 4
Инсталирана мощност, МВт - 106
Средногодишно производство, ГВтч - 160

Хидровъзел "Кърджали" е първото стъпало на каскада "Арда", изграден на 3км над гр.Кърджали. Строителството му е изпълнено в периода 1957-1963г., а укрепителните мероприятия за заздравяване на левия бряг - до 1976г.

В периода от 2007г. до 2010г. във ВЕЦ „Кърджали” се проведе рехабилитация, обхващаща следното основно оборудване:
1. Електрическа част:

2. Турбинна част:3. Архитектурно строителна част: