Тип на централата - подземна
Пад на водата, м - 586
Максимално водно количество, м3/сек - 26,25
Брой турбини - 5
Инсталирана мощност, МВт - 128
Средногодишно производство, ГВтч - 300

Каскада "Баташки водносилов път" е един от най-сложните хидрокомплекси, построени със замисъл да се оползотвори богатият валежен отток на Западните Родопи. Състои се от три стъпала с основните водохранилища - язовир "Голям беглик" и "Батак", и трите деривационни ВЕЦ - "Батак", "Пещера" и "Алеко"

В периода от 1996г. до 1997г. във ВЕЦ „Пещера” се проведе рехабилитация, обхващаща следното основно оборудване: