Тип на централата - подязовирна деривационна
Пад на водата, м - 65,8
Максимално водно количество, м3/сек - 152
Брой турбини - 6
Инсталирана мощност, МВт - 85
Средногодишно производство, ГВтч - 165

Хидровъзел "Студен кладенец" е второто стъпало на каскада "Арда". Изграден е при с.Студен кладенец в периода 1954-1957г.

Рехабилитация на каскада Долна Арда

Проектът за рехабилитация на каскада Долна Арда се изпълнява на основание чл.6 ал.3 от Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и във връзка с чл.1 от подписания Меморандум за сътрудничество между Република България и Република Австрия за изпълнение на съвместни проекти, ратифициран със Закон, ДВ, бр10/2003г.

Изпълнението на проекта започна в средата на 2006г. и включва цялостна рехабилитация на хидроагрегатите на трите централи от каскада Долна Арда - ВЕЦ "Кърджали" (четири хидроагрегата с обща инсталирана мощност 106.4МВт), ВЕЦ "Студен Кладенец" (четири хидроагрегата с обща инсталирана мощност 60МВт) и ВЕЦ "Ивайловград" (три хидроагрегата с обща инсталирана мощност 103.5МВт), както и разширение на ВЕЦ "Студен Кладенец" с още един хидроагрегат за екологични води с мощност 1МВт.

След приключване на проекта, общата инсталирана мощност на централата е повишена до 85МВт. КПД на турбините е увеличен до 91,5. Регулировъчният диапазон на агрегатите е увеличен с 10%.
Разширена е сградата на централата.

Монтиран е нов пети хидроагрегат с номинална мощност 16МВт, окомплектован с възбудителна система, защитна система, система за управление, комплексна разпределителна уредба 20 кВ, табла за прав и променлив ток AC/DC и силов трансформатор 20/100 кВ.

Инсталиран е допълнителен хидроагрегат с номинална мощност 1 МВт, с цел оползотворяване на екологичните води.

В периода от 2007г. до 2010г. във ВЕЦ „Студен кладенец” се проведе рехабилитация, обхващаща следното основно оборудване:

1. Електрическа част:

2. Турбинна част:

3. Разширение на ВЕЦ с два нови хидрогенератора - ХГ5 и ХГ6.

4. Архитектурно-строителна част: