Menu

Управление

Управител, клон търговско дружество
инж. Николай Гайтанджиев
032904380
Nikolay.Gaytandjiev@vec.nek.bg.
Главен инженер
инж. Наталия Русева
029609111
NRuseva@vec.nek.bg.

Контрол по експлоатация и здравословни и безопасни условия на труд

Ръководител отдел
инж. Веселин Симеонов
032904396
VaSimeonov@vec.nek.bg.

Основната задача пред отдела е да ръководи дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в Предприятието и упражнява системен контрол по техническата експлоатация (ТЕ) на съоръженията в съответствие с Н9ТЕЕЦМ, местните инструкции, режимните таблици и другите действащи нормативни документи, както и да контрола изпълнение изискванията по ЗБУТ.

Другите по-важни задачи, които решава отдела са:
1. Разработва и следи изграждането на най-ефикасните системи за здраве и безопасност на труд в Предприятието;
2. Отговаря за провеждането на инструктажите в Предприятието - начален, периодичен, ежедневен, на работното място, технологичен и по противопожарна безопасност и други на работещите в звената на Предприятието;
3. Предлага за утвърждаване на проекти за изграждане на безопасни работни места;
4. Контролира количествата и отговаря за заявките и доставките на защитните и противопожарни средства за работниците и служителите;
5. Води отчетност за трудовите злополуки и професионалните заболявания;
6. Участва в разработването на Правилника за вътрешен трудов ред и правилата за здравословни и безопасни условия на труд в Предприятието;
7. Участва в Комитета по условия на труд в Предприятието;
8. Пряко участва в разследване на аварии и контролира изпълнението на мероприятията предписани при разследването;
9. Контролира изпълнението на издадените заповеди и разпореждания от ръководството на Предприятието, свързани със ЗБУТ и ТЕ;
10. Извършва или участва в провеждане на тематични и комплексни проверки по ЗБУТ и ТЕ;
11. Дава предложения при разработване на нормативни документи относно ЗБУТ;
12. Организира и провежда изпити по ПБЗРЕУЕТЦЕМ и ПБРНУЕТЦЕПМХТС на техническите специалисти от Управлението на Предприятието, от звената на пряко подчинение (ЦЛ, РМЦ), р-л ВЕЦ, техниците и персонала на ВЕЦ. Предприятието има право да провежда обучение и изпити по горе цитираните нормативни документи на външни фирми и физически лица (срещу съответното заплащане);
13. Участва в технически съвети и дава становища по въпросите свързани със ЗБУТ;
14. Дава задължителни за изпълнение предписания за отстраняване на нарушения по ЗБУТ и ТЕ и упражнява контрол за изпълнението им;
15. Дава предложения за санкции на длъжностни лица за допуснати нарушения на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, ПБРНУЕТЦЕПМХТС и НТЕЕЦМ, действащите инструкции или за неизпълнение на предписани мероприятия по ЗБУТ и ТЕ;
16. Извършва периодични и внезапни проверки във ВЕЦ и звената на Предприятието за спазване технологичните режими и оперативната дисциплина, както и за употребата на алкохол;
17. Изработва мотивирани предложения за необходимостта от извършване на основни и текущи ремонти или за подмяна на съоръжения;
18. Контролира извършването в срок на периодичните профилактични измервания на съоръженията, енергетичните масла и електролити в А.Б.;
19. В цялостната си работа се ръководи от единната политика в Предприятието за повишаване икономичността и надеждността на експлоатацията;
20. Друга основната функция на ръководителя на отдел "ВВКБт " е упражняването на системен контрол по спазване на изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, ПБРНУЕТЦЕПМХТС, противопожарните норми и други държавни и ведомствени нормативни документи, свързани с БЗУТ, с правилната и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност (СПО);
21. Периодично организира измервания от оторизирани организации на параметрите на работната среда в звената на Предприятието и прави предложения в зависимост от резултатите;
22. Контролира и не допуска използването на нови технологии, материали и суровини, когато същите са в противоречие с нормативните документи за безопасността и хигиената на труда, пожарната и аварийна безопасност и опазване на околната среда;
23. Събира, съхранява и подготвя периодични информации до НЕК-ЕАД и звената на Предприятието за станали злополуки и пожари;
24. Дава предложения за санкции на длъжностни лица за допуснати нарушения на нормативните документи по въпросите на ЗБУТ, ПАБ и опазването на околната среда;
25. Поддържа връзка и оказва методическо ръководство на ръководителите на звена по въпросите на БЗУТ;
26. В цялостната си работа специалистите от отдел "ВВКБт " се ръководят от единната политика в Предприятието за бързо и ефективно решаване на всички въпроси за ЗБУТ на всяко работно място;
27. Ръководи цялостната работа със Службата по трудова медицина в Предприятието;
28. Упражнява контрол за спазване на установените изисквания за техническо устройство и безопасността на човека и околната среда при експлоатацията, проектирането, конструирането, вноса и производството на съоръженията с повишена опасност (СПО);
29. Съставя картотека на СПО и организира технически архив;
30. Прави предложения пред ръководството на Предприятието и органите на ДТН за търсене на отговорност от виновните лица, извършили нарушения на нормативните актове за устройство и безопасна експлоатация на СПО;
31. Организира разработването на мероприятия за осигуряване на техническа изправност и нормално функциониране на СПО и съдейства за включването на тези мероприятия в ремонтната програма и изпълнението им;
32. Проверява проектната и конструкторската документация на новостроящи се СПО в системата на Предприятието за спазване правилата и нормите по техника на безопасност;
33. Контролира дейността на звената, които осъществяват договарянето и доставката на СПО;
34. Организира по установения ред атестирането на ръководния и изпълнителски персонал, работещ със СПО;
35. Взема участие в периодичните прегледи на СПО, съгласно изискванията на съответните наредби;
36. Дава задължителни за изпълнение предписания до ръководните лица, отговарящи за правилната и безопасна експлоатация на обектите;
37. Дава становище по въпросите за устройство и експлоатация на СПО, включени в учебните програми за професионална подготовка и повишаване квалификацията на ръководните и изпълнителски кадри и контролира изпълнението на програмите;
38. Информира органите на ДТН за авариите и злополуките, допуснати при експлоатацията на контролираните от него обекти;
39. Работи в сътрудничество и под методическото ръководство на органите за ДТН на СПО, подлежащи на ДТН;
40. Планира цялостната дейност за технически надзор в Предприятието и контролира планирането и изпълнението на плановите задачи в Предприятието;
41. Изпълнява и други задачи във връзка с заеманите длъжности.

Отдел Правен

Ръководител отдел
Красимир Карамфилов
032904338
K_Karamfilov@vec.nek.bg.

Отдел Сигурност, управление при кризи и ОМП

Експерт, КС, УК и ОМП
Йордан Димов
032904391
J_Dimov@vec.nek.bg.

Отдел Обществени поръчки, снабдяване и складово стопанство

Ръководител отдел "Обществени поръчки, снабдяване и складово стопанство"
инж. Минко Минков
032904363
M_Minkov@vec.nek.bg.

Отдел Финанси, бюджет и икономически анализи

Ръководител отдел Финанси, бюджет и икономически анализи
инж. Марияна Деянова-Кирова
032904345
M_Dejanova@vec.nek.bg.

Отдел Счетоводен

Ръководител отдел Счетоводен
Антон Врачев
032904349
A_Vrachev@vec.nek.bg.

Отдел Човешки ресурси

Ръководител отдел Човешки ресурси
Величка Тодорова
032904368
V.Todorova@vec.nek.bg.

Отдел Административно обслужване

Ръководител отдел Административно обслужване
Дамян Петров
032904392
DPetrov@vec.nek.bg.