Menu

Отдел Експлоатация и режими ВЕЦ

Ръководител отдел
инж. Сивелин Сивов
032904393
S_Sivov@vec.nek.bg.

Отделът ръководи, организира и контролира изпълнението на всички производствени задачи, свързани с експлоатацията и режимите на ВЕЦ като:
1. Участва в изследването и подобряването на режимите на ВЕЦ. Организира измерването на КПД на турбините и помпените агрегати и изготвянето на режимни таблици.
2. Контролира изпълнението на държавните и ведомствени нормативни документи и правилници, свързани с техническата експлоатация. Представя необходимите документи за лицензирането на ВЕЦ за водоползване и ел. производство.
3. Пряко участва в разследване на аварии, злополуки и пожари на територията на предприятието.
4. Следи за опазване на околната среда и участва в инвентаризацията на енергетичните масла за наличие на ПХБ.
5. Провежда единна техническа политика, осигуряване и усъвършенстване на технологичния процес, с цел повишаване на икономичността и надеждността на съоръженията в централите при тяхната експлоатация. Възлага изследвания за измерване характеристиките на съоръженията за тяхната технико-икономическа възможност.
6. Изисква при необходимост извършването на изолационен, вибрационен, температурен, технологичен и друг контрол на съоръженията, които се изпълняват от звената на предприятието или външни фирми, в зависимост от обема и вида.
7. Анализира производството на ел. енергия, анализира и контролира разхода на ел. енергия за собствени нужди, загуби при трансформация, отопление и вентилация. Предлага схеми и варианти за намаляване загубите.
8. Определя оптималните режими на експлоатация на основните съоръжения във ВЕЦ и съгласува същите с ТДУ.
9. Анализира технико-икономическите показатели на основа на измервания и протоколи от Централна и Химическа лаборатория, технически измервания на Ремонтно-механичен цех и външни специализирани фирми и участва в приемателно-предавателни комисии за основен ремонт на съоръженията.
10. Изяснява причините за отклоненията на параметрите на съоръженията от оптималните им стойности, като прави препоръки за тяхното оптимизиране.
11. Организира изследвания и изпитания на съоръженията чрез външни организации или със собствени сили.
12. Извършва ежедневна оперативна работа, получава информация от диспечерските служби и ВЕЦ, подавайки заявки на ТДУ и редица други въпроси, осигуряващи нормалната експлоатация на ВЕЦ, като организира групи от специалисти за тяхното отстраняване.
13. Извършва периодични и внезапни проверки във ВЕЦ за спазване на технологичните режими и графици за текущо поддържане, допълва графиците с нови задачи при възникнала необходимост.
14. Изработва мотивирани предложения за извършване на основни и текущи ремонти и подмяна на съоръжения с изтекъл технологичен ресурс и морално остарели.
15. Участва при създаването и ползването на фото- и видео-архив.
16. Изготвя технически задания за съоръженията при рехабилитацията на ВЕЦ и тяхната доставка.
17. Участва в изготвянето на документацията и организиране на търгове и процедури по ЗОП и други нормативни документи.
18. Участва в технически съвети за приемане на проекти и технически разработки.
19. Представлява предприятието при решаване на технически и организационни въпроси пред външни организации по време на работа и защитава безусловно интересите на предприятието.
20. Създава технически места в SAР.
21. Участва в изготвянето на експлоатационни инструкции и аварийни планове.
22. Участва и провежда курсове за повишаване квалификацията с или без откъсване от производството.
23. Измерване КПД на водни турбини и помпи.
24. Извършване физико-химически анализи на енергетични масла (изолационни, турбинни и хидравлични).
25. Почистване на енергетични масла.

Отдел Рехабилитации ВЕЦ

Ръководител отдел
инж. Георги Танчев
032904373
G_Tanchev@vec.nek.bg.

ДЕЙНОСТ НА ОТДЕЛА

Съгласно новата политика на НЕК ЕАД, в периода от 1997г. до 2007г. в НЕК ЕАД Предприятие "ВЕЦ" поетапно бяха проведени рехабилитации на следните ВЕЦ и Помпени станции:

ВЕЦ "Пещера" от 1996г. до 1997г.
ВЕЦ "Батак" от 1999г. до 2001г.
ВЕЦ "Алеко" от 2001г. до 2003г.
ВЕЦ "Девин" от 2002г. до 2003г.
ВЕЦ "Тешел" от 2003г. до 2005г.
ПАВЕЦ "Орфей" от 2004г. до 2005г.
ВЕЦ "Кричим" от 2005г. до 2006г.
ПС "Тошков чарк" през 2005г.
ПС "Сърнена река"през 2005г.
ПС "Беглика" през 2006г.
ПС "Дженевра" през 2007г.

Причини наложили провеждането на рехабилитациите:

Състояние на ВЕЦ преди рехабилитация: От 1950г. до днес, в Предприятие "ВЕЦ", се експлоатират Водноелектрически Централи (ВЕЦ) с физически и морално остаряло оборудване, което не може да отговори на европейските стандарти по отношение качеството на произведената електрическа енергия. Основните системи, осигуряващи работата на хидроагрегатите се базират на технологии, разработени към средата на миналия век. Съоръженията са поддържани в сравнително добро работно състояние, но някои от системите и основните възли са с изтекъл ресурс и са претърпели множество текущи, основни ремонти и реконструкции през дългите години на експлоатация.

Основните проблеми, които се изпитват при експлоатацията на остарялото оборудване са следните:

 • Пропуски на вода, загуби на масло и други консумативи;
 • Eнергоемки помощни машини и съоръжения;
 • Увеличени разходи за собствени нужди и трансформация на електрическата енергия;
 • Увеличени топлинни загуби в ел. уредби;
 • Неточно отчитане на ел. енергията и разходи на вода;
 • Сравнително ниският КПД и наличие на кавитационни процеси в турбините;
 • Повишени стойности на шум и вибрации;
 • Амортизирана помощна техника и архитектурно-строителна част;
 • Не на последно място - влошени условия на труд за обслужващия персонал.

Състояние и изискване към енергийната система :

Рехабилитацията на ВЕЦ и новите им функционални възможности са в съответствие със задълженията на производителите на електрическа енергия, регламентирани в "Правила за управление на енергийната система" (Grid Code), приети с решение №П-2/04.06.2004г. на ДКЕР. Правилата за управление на електроенергийната система са изготвени на основание чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката.

Тези правила определят техническите изисквания за присъединяване към преносната мрежа, процедурите за управление на електроенергийната система в реално време и процедурите за изпитания на електроенергийната система, с отчитане изискванията на Съюза за координиране преноса на електрическа енергия (UCTE).

Съгласно правилата за управление (чл.43/1), операторът на електроенергийната система (ЦДУ) определя изискванията към производителите, които влияят върху сигурността на работа на електроенергийната система и са необходими за изпълнение на защитния план и плана за възстановяване. Производителите на електроенергия от подязовирни ВЕЦ (чл.43/2) са длъжни да приемат и изпълняват:

 • "черен старт";
 • работа в островен режим и ресинхронизация към електроенергийната система;
 • участие в коридори за възстановяване; осигуряване на комуникационни връзки;
 • управление от по-горно йерархично ниво (дистанционно управление от ЦДУ);
 • първично регулиране; вторично регулиране; системен стабилизатор (PSS).

Рехабилитираните ВЕЦ предоставят резерв за вторично регулиране с отлични показатели (чл.98/3):

Рехабилитираните ВЕЦ предоставят възможност за участие в плана за възстановяване чрез изпълнение на следните изисквания (чл.137/2):

 • възможност за "черен старт";
 • работа в режим на изолиран остров;
 • синхронизиране на изолирания остров към електроенергийната система;
 • конфигуриране на аварийни коридори.

Същите причини са залегнали в основата за провеждане на бъдещи рехабилитации на водните ел. централи от "Каскада Арда" по долното поречие на р.Арда - ВЕЦ "Кърджали"; ВЕЦ "Студен Кладенец" и ВЕЦ "Ивайловград".

Обем на извършените работи (обхват на рехабилитацията)

Постигането на високите цели се решава по различен начин - с различен обем от рехабилитационни мероприятия изразяващи се в следното: Пълно или частично възстановяване на съществуващото старо хидротурбинно оборудване;

 • лагери и проточна част на хидроагрегатите;
 • Пълна или частична подмяна на хидроавтоматики;
 • Пълна или частична реконструкция на "Апаратни камери" и водовземни съоръжения;
 • Почистване и антикорозионно покритие на напорни тръбопроводи и проточната част;
 • Пълна или частична реконструкция на електрическите уредби;
 • Пълна реконструкция на командни и машинни зали - ел. част и архитектурно-строителна част;
 • Пълна подмяна на силови и контролни кабели;
 • Подмяна на табла за собствени нужди - нова концепция на захранване;
 • Пренавиване на ел. машини - генератори и силови трансформатори;
 • Инсталиране на нови микропроцесорни системи за управление, възбуждане, защити, синхронизация, релейни защити, хидроавтоматики за затворни съоръжения, табла С.Н. и др.;

Чрез внедряването на нови микропроцесорни системи за управление, регулиране, защити и синхронизация, които са инсталирани в рехабилитираните ВЕЦ на предприятието и се намират в редовна експлоатация или предстои да бъдат внедрени, се постигат следните възможности:
Най-важната характеристика на използваните микропроцесорни системи е това, че те обхващат целия технологичен процес на производство на ел.енергия с използването на водни ресурси.

Всеки технологичен процес (път): процеса на водовземане; водоподаване; преобразуване на водата в механична енергия (водните турбини); преобразуване на механичната енергия в електрическа; разпределение, повишаване и пренос на ел.енергия - се визуализира, наблюдава, управлява и сигнализира в управляващата система.

Отдел Ремонтен

Ръководител отдел
инж. Георги Терзиев
032904354
G_Terziev@vec.nek.bg.

Ремонтен отдел организира, обезпечава с материали, контролира провеждането на основни и текущи ремонти на електромашинните съоръжения в Предприятието.

Участва в комисиите по приемането след провеждане на ремонтите на съоръженията. Участва в комисии за изготвяне, съгласуване и приемане на технически задания за извършване на ремонтни работи по съоръженията на ВЕЦ.

Изготвя графиците за спиранията на ВЕЦ в Предприятието и титулните списъци по Ремонтна програма. Отговаря за изпълнението на ремонтната програма на Предприятието.

Отдел Информационни системи и комуникации

Ръководител отдел
инж. Дончо Иванов
032904375
D_Ivanov_i@vec.nek.bg.

Информационни технологии и телекомуникации

В Централно управление и във всяка ВЕЦ има изградена съвременна компютърна и телефонна мрежа, която може да бъде разширявана и надграждана.

Важен приоритет за отдел "ИСК" е подготовката, съгласуването и организацията на План за научно-изследователската дейност в предприятието. Следят се задачите, изпълнени през предходните години и се набелязват приоритетите за работа на предприятието в тази сфера.

Отговорности на отдела

 • Изграждане и поддръжка на компютърни и телефонни мрежи;
 • Осигуряване и поддържане на хардуерно и софтуерното оборудване за локални мрежи, VPN мрежи, сървъри и персонални компютри;
 • Монтаж и поддържане на цифрови телефонни централи по звената;
 • Поддържане и изграждане на кабелни мрежи извън сградите на звената;
 • Осигуряване на Internet свързаност на звената;
 • Изграждане на оптични мрежи и пренос на сигнали между отдалечени обекти в различни среди;
 • Изграждане на телевизионни мрежи, видеонаблюдение, контрол на достъпа, оповестителни системи и СОТ;
 • В Централно управление и във всички ВЕЦ има монтирани телефонни централи "Matra", които са обновени до последната, най-висока версия "NexSpan" с IP/SIP възможности. На тази база са изградени мултисайт връзки с Централно Управление, като по този начин рязко спадат разходите за телефония.
 • В Централно управление и във всяка ВЕЦ са монтирани локална клетъчна безжична телефонна система - DECT, която е много подходяща за подземните етажи във ВЕЦ /турбинен етаж, генераторен етаж, и т.н./, там където няма възможност за друг вид комуникация.
 • Доставен е интернет във всички ВЕЦ.

Поради отдалечеността на ВЕЦ от големите населени места се използват ведомствени кабели до съответната ВЕЦ, които подлежат на периодични атаки и кражби. Това доведе до необходимостта от дублиране на кабелните връзки с безжични такива, през мрежата на GSM операторите. За тази цел навсякъде са инсталирани GSM Gatewаy към телефонните централи. Повиши се сигурността и надеждността, както и се намалиха разходите за телефония.

Организационни мероприятия

 • Организира и контролира изпълнението на плановете за научно-техническото развитие на предприятието;
 • Провежда процедури, сключва договори и следи за тяхното изпълнение в ресорните области.

Отдел Автоматизация

Ръководител отдел
инж. Георги Доганов
032924457
G_Doganov@vec.nek.bg.

Отделът ръководи, организира и контролира изпълнението на всички производствени задачи, свързани с автоматизираните системи на ВЕЦ като:

 • Поддръжка и профилактика на хардуера и софтуера на микропроцесорните програмируеми логически контролери (PLC) на базата на Advant controller AC450 и AC410 - Агрегатни и Общостанционни, системите за управление и визуализация на процесите тип SCADA (Операторски станции тип OS500 и Industrial IT 800xA for Advant Master, операторски панели и др.) във ВЕЦ. Разработване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на нови системи за управление във ВЕЦ;
 • Поддръжка и профилактика на хардуера и софтуера на микропроцесорните програмируеми логически контролери (PLC) SAT TM1703ACP, AK1703ACP и BC1703ACP - Агрегатни и Общостанционни, системите за управление и визуализация на процесите тип SCADA (Операторски станции тип клиент сирвър SCALA 250, операторски панели и др.) във ВЕЦ;
 • Промяна в логиките и въвеждане на нови функции в софтуера на контролерите;
 • Изследване, анализиране и отстраняване на аварии свързани със системите за управление във ВЕЦ;
 • Инсталиране на системен софтуер Adva command for UNIX за операторски станции OS500;
 • Поддръжка и ремонт на операторски станции OS500;
 • Изработване на приложен софтуер (създаване дисплеи, свързване към базата данни, създаване на трендове, оживяване) за операторски станции OS500;
 • Изработване на приложен софтуер за сензорни операторски панели;
 • Изработване на приложен софтуер за Industrial IT 800xA for Advant Master;
 • Поддържане на резервни копия (back up) на софтуера в контролерите на ВЕЦ;
 • Извършване на превод на български език и въвеждане във всички сигнали и екранни менюта на операторските станции на ВЕЦ “Кърджали”, ВЕЦ “Студен кладенец” и ВЕЦ "Ивайловград”;
 • Провеждане на курсове за обучение и опресняване на знанията по управляващи системи;
 • Подготовка на тренировъчен стенд за обучение и работа с промишлени контролери Advant АС410 и АС450, АС800М, Операторски станции 0S500, Системи за управление и визуализация на процесите Industrial IT 800xA for Advant Master.

Организационни мероприятия:

 • Организира и контролира изпълнението на плановете за инвестиционна и ремонтна дейност свързана с Управляващите системи във ВЕЦ;
 • Провежда процедури, сключва договори и следи за тяхното изпълнение в ресорните области.

Отдел Инвестиции и поддържане на ХТС, пътища и сгради

Ръководител отдел
инж. Красимир Димов
032904359
K_Dimov@vec.nek.bg.

Отделът ръководи и управлява следните дейности в Предприятието.

Основна задача на отдела е управлението и усвояването на одобрените инвестиционни средства на Предприятието, както по стопански начин, така и чрез възлагане на фирми, определени за изпълнители след проведени конкурси и процедури. На разположение на отдела са:

 • Строителни групи
 • Строителна механизация
 • Изградена е линия за пясъкоструене на възли и детайли, както и последващото им антикорозионно обработване със съвременна технология и антикорозионни покрития.

Специалистите в отдела имат изключително голям професионален опит в цялостният инвестиционен процес в строителството включително и управление и ръководене на особено сложни и отговорни проекти като язовирни стени, ВЕЦ, хидросъоръжения, сгради и конструкции със специално и стратегическо предназначение.

Друго обслужващо звено е "Автотранспорт", където се извършва експлоатацията и организацията на автотранспортната дейност на Предприятието.

От началото на 2002г. функционира работилница за ремонт и възстановяване на възли и детайли, чиято дейност обхваща дробеструйно почистване (песъкоструене) на окиси, окалини, ръжда, котлен камък и други с дробеструйни апарати, извършва защитни покрития на почистените и подсушени повърхности на възлите.